Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediye Gelirinin Zamanaşımına Uğratılmasının Kamu Zararı Sorumluluğu

Konu: Belediye Gelirinin zamanaşımına uğratılması.

Parsel Satışında Şartnameye Aykırı Olarak Süre Uzatımı Verilmesi Durumunda Gecikme Cezası

Konu: Belediyeye ait bir adet parselin satış bedelinin şartnamede süre uzatımına ilişkin hüküm bulunmamasına rağmen belediye tarafından 35 gün ek süre verilmesi ve bu ek süre için gecikme cezası kesilmemesi nedeniyle kamu zararına sebep olunduğu

Belediye Lehine Sonuçlanan Davalardan Alınan Vekalet Ücretinin Dağıtımında KHK’da Belirtilen Limitlere Uyulmaması Sonucu Kamu Zararının Oluşması

Konu: Belediye lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 Sayılı KHK’nın 14’üncü maddesinde belirtilen limite uyulmaması

Doğrudan Teminde Mevzuata Aykırı Olarak Fiyat Farkı Ödenmesinden Sorumluluk

Konu: Doğrudan temin usulü ile yapılmış olmasına ve onay belgesinde fiyat farkı ödenmemesi belirtilmesine rağmen yükleniciye mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesi

Eğlence Vergisine Tabi Bir İşletmeye Bu Vergini Tahakkuk Ettirilmemesi

Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren ve eğlence vergisine tabi olan işletmelerden 2005-2014 yıllarında eğlence vergisi tahsilatının yapılmaması ve 2005-2009 yılları arasındaki eğlence vergisinin zamanaşımına uğratılması hakkında…

Yurt Dışı Konferansa Katılan Personele Harcırah Ödenmesi

Bu Karar, Uluslararası Çevre, Biyolojik ve Ekolojik Bilimler Mühendisliği Konferansı’na katılmak üzere Büyükşehir Belediyesi personeli Ziraat Mühendisi ve İnşaat Teknikerine mevzuata aykırı olarak yurt dışı harcırah ödemesi üzerine verilmiştir.