İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

S.S.K. Prim Borçları Hakkında

Bu Genelge, ilgili idarelerden yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanan ve ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edildiği, kullanılmasında, fen bakımından sakınca bulunmadığı tespit edilen yapı ve tesislere yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ili...

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve D...

Sığınaklarla İlgili Uygulamalar

3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan eksiklik, aksaklık ve tereddütlerin giderilmesi ve uygulamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla uyul...

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve belirleme sürecinde görev alacak çalışma komisyonlarının oluşturulmasına, bu komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin usul ve e...