Kanunlar

  • Sıralama

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7417 sayılı)

01/07/2022 tarihli ve 7417 sayılı bu Kanun; Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

İş Mahkemeleri Kanunu

12/10/2017 tarih ve 7036 sayılı bu Kanun; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Bu Kanun; işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartla...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

20/6/2012 tarih ve 6331 sayılı bu Kanun; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla, ;...

Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21/4/2007 tarih ve 5620 sayılı bu Kanun; kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri ve geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında esasları...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma...

Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

16/5/2006 tarih ve 5502 sayılı bu Kanun; Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanun; sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

25/6/2003 tarih ve 4904 sayılı bu Kanun; istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere usul ve esasları belirlemek amacıyla yürür...

İş Kanunu (4857)

22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı bu Kanun; işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, bazı (4. md) istisnalar dışında kalan bütün işyerle...