Kanunlar

  • Sıralama

İşsizlik Sigortası Kanunu

25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı bu Kanun; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Si...

17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2.9.1971 Tarihli, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 Tarihli, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çaıişanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Tahakkuk Eden Prim Ve Diğer Alacakların Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun

Bu Kanun; 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim, idari para cezası,gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile topluluk sigortasına ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, 31 Aralık 1996 tarihine kadar tahakkuk...

11.10.1983 Tarih ve 2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı bu Kanun; 2913 sayılı Türkiye İle Finlandiya Arasında 6-VI-1935 Tarihinde İmza Edilen Ticaret Anlaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun, 3671 sayılı T...

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

Bu Kanun; belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde; Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk v...

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası

29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı bu Kanun; köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının aylık ödeneklerine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir.

İş Kanunu (1475)

25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı bu Kanun; işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sosyal Sigortalar Kanunu

17/7/1964 tarih ve 506 sayılı bu Kanun; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapılması ile ilgili usul ve es...

Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun

4/7/1956 tarih ve 6772 sayılı bu Kanun; devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

Bu Kanun;Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili temel hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.