Tebliğler

  • Sıralama

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/1)

Bu Tebliğ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından daha önce kredi açılmamış projelerin tamamlanmasını sağlamak amacıyla kooperatiflere, sosyal yardımlaşma kurumlarına, belediyelere ve yapımcılara kredi açılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin yanında bulunması gereken asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, her türlü kayıt defterleri, hasta dosyasında bulunması gerekli formlar, sağlık kuruluşlarının bildirimleri ve işleyişle ilgili...

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kurum tabipliklerinin açılmalarına, hizmet ve personel standartlarının belirlenmesine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düze...

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kurum tabipliklerinin açılmalarına, hizmet ve personel standartlarının belirlenmesine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düze...

Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

Bu Tebliğ; Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca uluslararası listeye dahil edilerek koruma altına alınan Yumurtalık Lagünü, Meke Maarı, ve Kızören Obruğu sulak alanlarını tanımlayan krokiler ile sınır koordina...

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)

Bu Tebliğ; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Türk Diş Hekimleri Birliğine kayıtlı diş hekimlerinin bir yıl boyunca yapacakları muayene ve tedavilere uygulanacak ücretlerin asgari hadlerini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 2005 yılında yapılacak yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/1)

Bu Tebliğ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından daha önce kredi açılmamış projelerin tamamlanmasını sağlamak amacıyla kooperatiflere, sosyal yardımlaşma kurumlarına, belediyelere ve yapımcılara kredi açılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenler.