Yönetmelikler

  • Sıralama

Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi yerli ve yabancı sermaye şirketlerine elektrik enerjisi üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesine dair esas ve usulleri belirlemektir.

Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; bakanlıklara bağlı alt düzeydeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticilere yüksek öğretim kurumlarınca yaptırılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

Evlendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tesbitine ve bunların yetkilerine, evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesine evlenmeye itiraza, evlenmenin yapılmasına, tören yerlerine, evlendirme daire ve memurlarının denetlenme...

Genel Nüfus Sayımı Sayım Komiteleri ve Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

Bu yönetmelik, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesine göre hazırlanmıştır.

Polis Müzeleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, emniyet teşkilâtının başlangıcından itibaren kuruluş olarak geçirdiği safhaları, hizmette kullanılan her türlü araç ve gereçleri tesbit etmek, toplamak ve tarihi gelişimi içerisinde sergilemek ve bu suretle emniyet teşkilâtını...

Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı; Üniversite’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dallarının eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri için gerekli olan materyali sağlayarak en iyi şekilde hizmete sunmaktır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu Kurumu oluşturan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinin telif hakları, yayın ve satış esaslarını düzenlemektir.

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişi, Makineli Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri), Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi Yolcu Listesi,...

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Polis Spor Güçleri Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatının, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün yurtiçi ve yurtdışı sportif yarışma ve faaliyetlerinde temsil edilmesi amacı kurulan, “İl Polis Spor Güçleri”nin kuruluş ve ça...