Yönetmelikler

  • Sıralama

Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerinde görevlendirilecek (kadastro mahkemele...

Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesi uyarınca kadastro çalışmalarına başlamadan önce mahalli hukuk mahkemelerinde davalı bulunan veya davaları karara bağlanıp da henüz kesinleşmeyen taşınmaz malların, tespiti ve kadast...

İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 ve 10 uncu maddelerine göre itirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, mahallinde inceleme ve komisyon tutanağı düzenleme usul ve esaslarını...

Kadastro Çalışma Alanlarındaki Taşınmaz Mallara Girebilecek Görevliler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallara, kadastro görevlilerinin girme şekli ile ilgili hususları belirlemektir.

Kadastro Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesine göre kadastro çalışma alanı sınırlarının tespitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Parasız Yatılı Öğrenci Okutma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında parasız yatılı öğrenci okutma usul ve esaslarını saptamak amacıyla düzenlenmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı; (Değişik:RG-18/10/1990 -20669) Türkiye’yi özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren tarihi, sosyal, kültürel, dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomik, bilimsel ve teknolojik konularda araştırmalar yaparak...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

11/8/1983 gün ve 2876 sayılı Kanunun 97. ve 107. maddeleri ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğünün 28. ve 29. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarına sözleş...

Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı, Bölgesel Kalkınma Çalışmaları ve İşletme Bilimleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alanlardaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara akt...

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı; yurt ihtiyacı olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci Yurtlarında,.toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, sağlıklı, temiz, ucuz ve huzur içinde barınmalarını imkanlar nis...