Yönetmelikler

  • Sıralama

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Milli ekonomiye, Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir süre için dahi olsa çalışmadan alıkonmaları, ülke güvenliği ve ekonomisi ile toplum hayatı bakımından olumsuz...

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Repertuar İnceleme ve Danışma Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Arşivinde toplanan halk ezgilerinin notaya alınabilir değerde olanlarını tespit etmek; uzman ve araştırmacıların yaptıkları notaya alma çalışmalarını ve bu tür hizmetleri yürüten kurum, kuruluş,...

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; yurt ihtiyacı olan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci yurtlarında sağlıklı, temiz, ucuz ve huzur içinde barınmalarını imkânlar nispetinde sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemekti...

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Yönetmeliği

Öğretmenlik Sertifikası Programı; ortaöğretimde öğretmenlik yapacaklara öğretmenlik yapacaklara öğretmenlik meslek bilgisi vermek üzere bu yönetmelik hükümlerine göre yürütür.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, kalkınma planları, bunlara bağlı yıllık programlar ve ilgili mevzuat tarafından valiliklere verilmiş bulunan görevlerin yerine getirilmesine yar­dımcı olmak üzere kurulmuş bulunan il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin kur...

Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası İle Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; özel kanunları uyarınca bastırılan damga ve harç pulları ile değerli kağıtların 3468 sayılı Kanun ile 1512 sayılı Kanunun 118 inci ve 2108 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bayi (noter ve mahalle muhtarları dahil) ve yetkili memurla...

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usûl ve esasları belirlemektir.

Yıldız Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi ile ilgili araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, haşhaşın ekimi, kontrolü, toplanması, satın alınması, bundan uyuşturucu madde imali, değerlendirilmesi, satılması, ihraç edilmesi, uyuşturucu madde ithali ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği

Bu yönetmelikle, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.