Yönetmelikler

  • Sıralama

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün yukarıda belirtilen Akademik personelinin nitelikleri, seçimleri, atanmaları, yükseltilmeleri, görevleri ve değerlendirilmeleri bu yönetmelikte düzenlenmiştir.

Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı eskimiş ve yırtılmış ya da muhtelif nedenlerle doğrulukları şüpheye düşmüş nüfus kütüklerinin yeniden düzenlenmelerini, merkez arşivine gönderilecek örneklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin Ek 5 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğünce Devlet ormanları içinde tesis edilen ve işletilen mesire yerlerinden yararlananlara uygulanacak ücretlendirme işlemi ile her türlü gelirlerin t...

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; sanayiinin, liman tesislerinin ve deniz trafiğinin yangın tehlikesi doğurabilecek ve yayılmasına sebebiyet verecek derecede yoğunlaştığı yerlerde: Karada çıkabilecek, Deniz, liman veya kıyıda çıkıp karaya ulaşabilecek ve yayı...

Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Amaçlar: a) Türkiye'deki anıtların ve sitlerin incelenmesini özendirmek korunmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, b) Türkiye'deki anıtlara ve sitlere ve genel olarak kültür miraslarına karşı diğer memleketlerdeki makamların ve halkın ilgis...

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Kurul Yönetmeliği

Akademik Kurulun Görevleri : 1. Enstitünün eğitim, araştırma ve yayın politikasının esasları hakkında görüşünü bildirmek. 2. Enstitünün uzun ve kısa süreli planları, Yıllık Çalışma Programı ve program uygulamasını gösteren rapor hakkında görüşünü b...

Yatılı Bölge Okulları ile Özel Eğİtİme Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmelİğİ

Yatılı bölge okullarına ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullara 1607 sayılı Kanun uyarınca verilecek döner sermayelerle yapılacak işler, bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.