Yönetmelikler

  • Sıralama

Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı personelinin çeşitli ve zorunlu (Değişik ibare:RG-3/8/2012-28373) ihtiyaçlarını kaliteli, ucuz ve kolay biçimde sağlamak üzere açılacak Polis Kantinlerinin kuruluşlarını, gelirlerini, yönetim, denetim ve işletme esas...

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenlemektir.

TMMOB 2004 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin “Dernek, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yardım” Ödeneğinin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, 1981 Yılı Bütçe Kanunu’ndaki yeri 1 inci maddede gösterilen ödeneğin tahsisi ve harcanması esaslarını belirle­mektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği

27 Temmuz 1967 gün ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 3 Temmuz 1975 gün ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 204 ncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, aynı Kanunun 202 ve 203 ncü maddeleri gereğince verilecek aynî...

TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği

Bu yönetmelik, 6235 (7303) sayılı Kanuna dayanılarak kamu yararı açısından, mühendislik ve mimarlık meslek dallarının gelişmesi, nitelikli hizmet elde edilmesi, meslek mensuplarının hak ve selahiyetlerinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve mes...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri İle Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliği

Devlet 0pera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri adına alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve bunlara benzer diğer işler bu kısımda yazılı hükümlere göre yapılır.

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliğinin Yiyecek, Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi ve Sair Her Türlü Giderlerinin Tutarı ve Satın Alma İşlerinin Şekli ve Ödeme Biçimlerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım, tedavi ve sair her türlü giderlerinin tutarı ve satınalma işlemlerinin şekil ve ödeme biçimlerine ilişkin usul ve esasları saptamaktır.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinde Görev Yapan Personelin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

Ceza infaz Kurumları ile Tevkifevlerinde görev yapan ve bu kurumlarda yetki ile çalışan personele 2416 sayılı 1981 Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesinin A/d fıkrası gereğince verilecek ödülün esasları ile miktarı ve ödeme usulü bu yönetmelikle düze...