Yönetmelikler

  • Sıralama

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmenliği

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lisans düzeyinde öğretim ve sınav esasları 2547 sayılı Kanun ile bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Yıldız Üniversitesi Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Merkezin Kuruluş amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekanlara değin her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama; bu ölçeklerle ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konula...

İnönü Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmenliği

Araştırma Merkezinin görevleri, gök bilimlerinde ; Araştırma ve inceleme geliştirme ve uygulama yapmak; gözlem verileri toplamak, Yurtiçi ve Yurtdışındaki gözlemevleri ilgili eğitim ve araştırma kuruluşları ile bilimsel işbirliği yapmak, Merkez ça...

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Doğu Anadolu Bölgesinde deprem, heyelan ve sel gibi doğal afetlerle ilgili bilimsel araştırma eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, tarihsel ve teknolojik dönemlerdeki verileri toplamak, geleceğe yönelik olarak değerlendirmek, doğal afetlerin zar...

Atatürk Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Avrupa hareketlerini yakından izlemek ve AT’na ekonomik,toplumsal,siyasal ve hukuki yönden uyum sağlamak amacıyla; kamu ve özel kesimin her kademesinde görev alacak elamanların eğitilmesi ve her türlü araştırma faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen hemen-kazan oyununa ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hasılattan Ayrılan Karşılık Hesabından Yapılacak Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik

320 Sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47’nci maddesi uyarınca; araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde bir...

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurulu İle Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarının Kurulması ve Çalışması Esaslarına

Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odalarının, Odalar Birliğinin ve bunların organlarının teşkiline kadar bu kuruluşlara verilen görevleri yapacak ve yetkileri kullanacak olan Geçici Kurul ile değerle...

Emniyet Genel Müdürlüğünce Standart Dışı Bırakılan Silahların Satışına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alma, teknik yardım, hibe, devir yoluyla elde edilen, Genel Kurmay Başkanlığınca zor alıma intikal ettikten sonra tahsisen verilen veya intikal sebebi ne olursa olsun merkez ve taşra kuvvesine kayıtlı o...