Yönetmelikler

  • Sıralama

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri İle Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliği

Devlet 0pera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri adına alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve bunlara benzer diğer işler bu kısımda yazılı hükümlere göre yapılır.

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliğinin Yiyecek, Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi ve Sair Her Türlü Giderlerinin Tutarı ve Satın Alma İşlerinin Şekli ve Ödeme Biçimlerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım, tedavi ve sair her türlü giderlerinin tutarı ve satınalma işlemlerinin şekil ve ödeme biçimlerine ilişkin usul ve esasları saptamaktır.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinde Görev Yapan Personelin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

Ceza infaz Kurumları ile Tevkifevlerinde görev yapan ve bu kurumlarda yetki ile çalışan personele 2416 sayılı 1981 Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesinin A/d fıkrası gereğince verilecek ödülün esasları ile miktarı ve ödeme usulü bu yönetmelikle düze...

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği

Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri; Vergi Dairelerinde elektronik bilgi işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek işlemlerin düzenli ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, Vergilendirme işlemlerinden, Bakanlıkça merkezileş...

Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı : Beden terbiyesi Genel Müdürlüğünce uygulanan amatör spor dallarında spor yaparak, bu yönetmelikte belirtilen sportif vasıflardan birini veya birkaçını kazananların, faal sporculuklarının sona ermesi halinde tören düzenlenmesi...

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik

Emniyet Teşkilatında disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere oluşturulan Disiplin Kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri ile yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulana...

Karayolu Sınır Kapıları ile Uluslar Arası Trafiğe Açık Hava Limanlarında Güvenliğin ve Bu Yerlere Hizmet Veren Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Eşgüdüm Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı yolcu, eşya ve taşıtlara ilişkin olarak sunulan hizmetlerin gereksinmeye yanıt verecek sürelerde, sürekli olarak yapılması ve hizmetlerin düzenli olarak yürütülmesi amacı ile: A. Karayolu sınır kapıları ve u...

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayın Dağıtım ve Abone Yönetmeliği

53 sayılı yasanın 2. maddesi ile Türkiye’de çeşitli konularda istatistikleri derlemek ve yayımlamakla yükümlü kılınan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE), yayınlarının gerçek kullanıcıya ulaşması, bir yayından birden çok kullanıcının ya...