Yönetmelikler

  • Sıralama

Hasılattan Ayrılan Karşılık Hesabından Yapılacak Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik

320 Sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47’nci maddesi uyarınca; araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde bir...

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurulu İle Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarının Kurulması ve Çalışması Esaslarına

Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odalarının, Odalar Birliğinin ve bunların organlarının teşkiline kadar bu kuruluşlara verilen görevleri yapacak ve yetkileri kullanacak olan Geçici Kurul ile değerle...

Emniyet Genel Müdürlüğünce Standart Dışı Bırakılan Silahların Satışına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alma, teknik yardım, hibe, devir yoluyla elde edilen, Genel Kurmay Başkanlığınca zor alıma intikal ettikten sonra tahsisen verilen veya intikal sebebi ne olursa olsun merkez ve taşra kuvvesine kayıtlı o...

İnönü Üniversitesi Kültür Merkezi Yönetmeliği

İnönü Üniversitesi kültürel faaliyetlerini derli-toplu bir şekilde yürütmek, çevreye ve öğrencilere yönelik her türlü kültürel etkinlikleri şu yolla gerçekleştirmek Öğrenciye ve çevreye tiyatro zevkini aşılamak, tiyatro kursları düzenlemek, örnek oy...

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (Yadimer) Yönetmeliği

Yabancı dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak, Uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak bütün isteklilere yabancı dil öğretmek, T.C. hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eği...

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı, bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya bu gibilerin meslek yüksekokullarına intibakları ile ilgili esasları belirlemektir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermilerin Emniyet Hizmetleri Sınıf Personeline görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca olarak satılması, bu tabancaların personelin ayrılması, ihraç ed...

Ankara Üniversitesi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkez, otistik çocukların eğitimle tedavilerinin yapılmasını ve bu çocukları eğitecek olan elemanları yetiştirecek diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlar.