Kanunlar

  • Sıralama

Türk Medeni Kanunu

22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu; sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanmak üzere yürürlüğe konmuştur.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

26/6/2001 tarih ve 4691 sayılı bu Kanun; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bil...

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4684)

20/6/2001 tarih ve 4684 sayılı bu Kanun; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun

23/6/2000 tarih ve 4586 sayılı bu Kanun; petrolün boru hatları ile transit geçişine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve her bir transit petrol boru hattı projesi ile ilgili Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerinin uygulanmasın...

Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

Bu Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir.

Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun

28/8/1999 tarih ve 4454 sayılı bu Kanun; basın ve yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesine dair usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 İnci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun

Bu Kanun; seçimlerle ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21’inci dönem milletvekili genel seçimleri ve birlikte yapılacak mahalli idareler genel seçimleri hakkında hükümleri ihtiva etmektedir.

Mera Kanunu

Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belir...

Yap - İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

16/7/1997 tarih ve 4283 sayılı bu Kanun; "Yap-İşlet Modeli" ile üretim şirketlerine ülke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmes...