Kanunlar

  • Sıralama

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

4/12/1984 tarih ve 3091 sayılı bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan...

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun

20/11/1984 tarih ve 3082 sayılı bu Kanun; kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi esaslarını, devletleştirme karşılığının hesaplanma tarz ve usullerini ve bunlarla ilgili uyuşmazlık...

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı bu Kanun; Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kul...

Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanun

30/10/1984 tarih ve 3067 sayılı bu Kanun; kalkınma planlarının yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun

24/5/1984 tarih ve 3011 sayılı bu Kanun; Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yönetmelikler hakkında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı bu Kanun; Mahalli İdareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Karayolları Trafik Kanunu

13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı bu Kanun; trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsayan b...

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

6/10/1983 tarih ve 2911 sayılı bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şar...

Türk Bayrağı Kanunu

22/9/1983 tarih ve 2893 sayılı bu Kanun; Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Parklar Kanunu

9/8/1983 tarih ve 2873 sayılı bu Kanun; yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştir...