Kanunlar

  • Sıralama

Ölçüler ve Ayar Kanunu

11/1/1989 tarih ve 3516 sayılı bu Kanun; milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kulla...

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

28/5/1988 tarih ve 3465 sayılı bu Kanun; özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve t...

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun

15/6/1987 tarih ve 3385 sayılı bu Kanun; küçük sanayi bölgeleri içinde devletçe inşa edilmiş örnek sanayi sitesi iş yerlerinin mülkiyetinin devredilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun

23/5/1987 tarih ve 3376 sayılı bu Kanun; Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

26/3/1987 tarih ve 3335 sayılı bu Kanun; Uluslararası alanda beraberlik ve işbirliği yapılmasında fayda görülen hallerde, Türk ve yabancı hakiki veya hükmi şahısların veya yalnız hükmi şahısların, kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanm...

Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

31/10/1985 tarih ve 3234 sayılı bu Kanun; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yayınlanmıştır.

Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 Üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun

10/6/1985 tarih ve 3230 sayılı bu Kanun; memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, mill...

Serbest Bölgeler Kanunu

6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandır-mak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgel...

Maden Kanunu

4/6/1985 tarih ve 3213 sayılı bu Kanun; madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı bu Kanun; Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemek...