Kanunlar

  • Sıralama

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

23/7/1995 tarih ve 4123 sayılı bu Kanun; tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tah-ribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardı...

Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun

Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu halinde istir...

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu

21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı bu Kanun; 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler üzerinde uygulanacak sınırlamaları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı bu Kanun; mahkemelerin görevlerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun

2/3/1927 tarih ve 984 sayılı bu Kanun; ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin satıldığı dükkanlara mahsus çalışma usul ve şartlarının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun

10/4/1926 tarih ve 805 sayılı bu Kanun; iktisadi müesseselerde mecburi Türkçe kullanılması hakkında usul ve şartları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun

26/12/1925 tarih ve 697 sayılı bu Kanun; günün yirmi dört saate taksimine dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Limanlar Kanunu

14/4/1341 tarih ve 618 sayılı bu Kanun; Limanların idare ve temizlenme ve derinlenme, genişlenme, taranmasına, şamandıraların konma ve iyi halde tutulmasına ve bu hususlara müteferri bütün liman işlerinin yapılması ile ilgili temel hükümlerin belirle...

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkamı hilafınavuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyatta...