Kanunlar

  • Sıralama

Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

26/1/1939 tarih ve 3573 sayılı bu Kanun; zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yol ile Halli Hakkında Kanun

29/6/1938 tarih ve 3533 sayılı bu Kanun; umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere aid olan daire ve müesseseler arasında çıkan ihtilaflardan adliye mahke...

Çeltik Ekimi Kanunu

11/6/1936 tarih ve 3039 sayılı bu Kanun; çeltik ekimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur

Kemal Öz Adlı Cümhur Reisimize Verilen Soy Adı Hakkında Kanun

24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı bu Kanun; KEMAL öz adlı Cümhur Reisimize ATATÜRK soy adı verilmesinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı bu Kanun; ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işle...

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

8/4/1929 taih ve 1416 sayılı bu Kanun ile; umumi ve mülhak bütçe ile idare olunan Devlet devairi ve inhisar idarelerinin, vilayetlerin, şehremanetleri ile belediyelerin, ticaret odalarının ve mukavelenameleri mucibince talebe göndermeğe mecbur olan ş...

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

1/11/1928 tarih ve 1353 sayılı bu Kanun; Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun

Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri mecburidir: A- Kanunlar,devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler,inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar,kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif...