Kanunlar

  • Sıralama

Pasaport Kanunu

15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı bu Kanun; Türkiye’ye giriş çıkış ile ilgili usul ve şartların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İl İdaresi Kanunu

10/6/1949 tarih ve 5442 sayılı bu Kanun ile; il ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Verem Savaşı Hakkında Kanun

15/4/1949 tarih ve 5368 sayılı bu Kanun; verem ile savaş kapsamında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

9/7/1945 tarih ve 4785 sayılı bu Kanun; Orman kanununa bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi'ni Satın Alma Sözleşmesinin Onanmasına ve İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi'ne Devrine Dair Kanun

20/6/1945 tarih ve 4762 sayılı bu Kanun; "İstanbul Havagazı ve Elektrik Ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi"ni satın alma sözleşmesinin onanmasına ve "İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi"ne devri ile ilgili usul ve esaslar...

Toprak Bayramı Kanunu

15/6/1945 tarih ve 4760 sayılı bu Kanun; Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanılmasının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyaziyle Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun

19/7/1943 tarih ve 4483 sayılı bu Kanun; İzmir Tramvay Ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyaziyle Tesisatı’nın satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki ve bu müessesenin işletilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu

14/1/1943 tarih ve 4373 sayılı bu Kanun; taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Korunma Kanunu

18/1/1940 tarih ve 3780 sayılı bu Kanun; Olağanüstü hallerde Devletin bünyesini İktisat ve Milli müdafaa bakımından takviye maksadiyle İcra Vekilleri Heyetince uygulanacak şekil ve şartların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun

26/6/1939 tarih ve 3653 sayılı bu Kanun; Yalova Termal kaplıcalarının idaresi ve işletilmesi hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.