Kanunlar

  • Sıralama

Çevre Kanunu

9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı bu Kanun; bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultu-sunda korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın k...

Yardım Toplama Kanunu

23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyl...

Sosyal Hizmetler Kanunu

24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı bu Kanun; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar...

Siyasi Partiler Kanunu

22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı bu Kanun; siyasi partilerle ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bazı Kanunlardaki ''Devlet Başkanı“ Unvanının “Cumhurbaşkanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı bu Kanun; 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen Kanunlarda geçen “Devlet Başkanı” unvanı “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Umumi Mağazalar Kanunu

11/8/1982 tarih ve 2699 sayılı bu Kanun; Makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya terhin edebilme...

Turizmi Teşvik Kanunu

16/3/1982 tarih ve 2634 sayılı bu Kanun; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

6/1/1982 tarih ve 2577 sayılı bu Kanun; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümünde uyulacak usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.