MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun

Bu Kanun; belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yeraltı Suları Tüzüğü

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük hükümlerine göre yürütülür.

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

16/12/1960 tarih ve 167 sayılı bu Kanun; yeraltı sularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili ile ilgili hükümleri düzenlemektedir.

Köy İçme Suları Hakkında Kanun

9/5/1960 tarih ve 7478 sayılı bu Kanun; DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik edilen köylerin içme ve kullanma suyunun karşılanması için belirlenen usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım ile Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tesbitine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; süt ve mamullerinin istihsal ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartlarının tesbitine dair esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun

10/4/1944 tarih ve 4541 sayılı bu Kanun; şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemektedir.

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun

16/12/1942 tarih ve 4325 sayılı bu Kanun; Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere bu şehirler belediyelerince (Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi) ve (Adana Elektrik İşletme Müessesesi) adlariyle birer mües...

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

11/8/1941 tarih ve 4109 sayılı bu Kanun ile; Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.