MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Büyükşehir Belediyesi Kanununun Uygulanmasına İlişkin Hususlar

10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 31 inci maddesiyle 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ek ve değişiklikleri ile birlikte...

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Bu Kanun; büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Hayvanları Koruma Kanunu

Bu Kanun; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla bu doğrult...

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Korsan Yayıncılığın Önlenmesi

Bu Genelge; fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesi amacıyla, belediyelerin alması gereken tedbirlere ilişkindir.

Köy Muhtarlığına İle İl Genel Meclisi Üyeliğine Aynı Anda Seçilen Kişinin Tercihinden Sonra Boşalan Görev İçin Ne Yapılacağı

Bu Karar, köy muhtarlığına ve aynı zamanda il genel meclisi üyeliğine de seçilmiş ve bu görevi tercih etmişse de tercihini yasada belirli 15 günlük süre geçtikten sonra kullanılmış olsa da tercih sonucunda boşalan görev için seçim yapılması zorunlulu...