MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun

Bu Kanun; çiftçi mallarının korunması hakkında alınması gereken önlemleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi

Bu Tüzük; belediye mezarlıkları ve mezarlıklarla ilgili yürütülecek çalışmaları düzenlemek amacıyla hazırlanmasına ilişkindir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Bu Kanun; devlet birimlerinin halk sağlığını koruması ve gerekli hallerde müdahale etmek için gerekli hususların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük

Bu Tüzük; kamu ihtiyacını temine ilişkin suların tedarik ve idaresi belediyelere ve belediye teşkilatı olmayan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edildiğinden, bu kapsamda suların idaresi ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun

Bu Kanun; Bozcaada ve İmroz kazalarının mahalli idarelerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Sular Hakkında Kanun

Bu Kanun; farklı idari birimler içerisinde sular hakkında temel hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Köy Kanunu

Bu Kanun; köylerin oluşumu, yönetim biçimi, tanımı gibi temel hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.