İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Devlet İhale Kanunu

8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı bu Kanun; Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini yürütmek amacıyla yürürlüğe ko...

Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun

11/9/1981 tarih ve 2522 sayılı bu Kanun; kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihalelere katılması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına gire...

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet ve kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüt ve proje işlerinin kontrolü a...