Kanunlar

  • Sıralama

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu

20/11/2014 tarih ve 6570 sayılı bu Kanun; yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve...

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

23/10/2014 tarih ve 6563 sayılı bu Kanun; elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile el...

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun

19/6/2014 tarih ve 6546 sayılı bu Kanun; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, g...

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6525)

20/2/2014 tarih ve 6525 sayılı bu Kanun; 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı bu Kanun; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici ö...

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6495)

12/7/2013 tarih ve 6495 sayılı bu Kanun; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türk Petrol Kanunu

30/5/2013 tarih ve 6491 sayılı bu Kanun; Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Elektrik Piyasası Kanunu

14/3/2013 tarih ve 6446 sayılı bu Kanun; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçl...

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21/2/2013 tarih ve 6428 sayılı bu Kanun; ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu ve belirlenecek t...

EXPO 2016 Antalya Kanunu

31/10/2012 tarih ve 6358 sayılı bu Kanun; 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla yürür...