Kanunlar

  • Sıralama

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)

4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı bu Kanun; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

7/6/2012 tarih ve 6325 sayılı bu Kanun; yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uyglanmak üzere, hukuk uyuşm...

Afet Sigortaları Kanunu

Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve r...

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun

3/5/2012 tarih ve 6303 sayılı bu Kanun; Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasy...

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

19/4/2012 tarih ve 6292 sayılı bu Kanun; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen D...

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

22/2/2012 tarih ve 6279 sayılı bu Kanun; kütüphane ve arşiv hizmetlerine yönelik, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca...

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

19/1/2012 tarih ve 6271 sayılı bu Kanun; Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

26/1/2011 tarih ve 6107 sayılı bu Kanun; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşt...

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

13/10/2010 tarih ve 6015 sayılı bu Kanun; devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların belirlenerek desteklerin izlenmesi ve denetl...