MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Belediye Kurulan Köyün Diğer Köylerle Sınır Uyuşmazlığının Çözümü

ÖZET: Bir köyde belediye teşkilatı kurulduktan sonra çevre köylerle arasındaki sınır uyuşmazlığın çözümünde 1580 s. Belediye Yasasının sınıra ait kural ve ilkelerinin uygulanması gerekir.

Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun

Bu Kanun; belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yeraltı Suları Tüzüğü

Bu Tüzük; 167 sayılı Yeraltı Suları hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük hükümlerine göre yürütülmek amacıyla hazırlanmıştır.

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Bu Kanun; yeraltı sularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili ile ilgili hükümleri düzenlemeye ilişkindir.

Köy İçme Suları Hakkında Kanun

Bu Kanun; DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik edilen köylerin içme ve kullanma suyunun karşılanması için belirlenen usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım ile Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tesbitine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; süt ve mamullerinin istihsal ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartlarının tesbitine dair esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.